Obchodní podmínky

Obchodní podmínky

  

1. Úvodní ustanovení

 

 1. Tyto obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“), upravují vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy (dále jen „kupní smlouva“) uzavírané mezi prodávajícím – kterým je obchodní společnost Pastry, s.r.o., IČO: 01950185, se sídlem Škvorecká 1463, 250 82 Úvaly, zapsaná u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 213650, e-mail: info@pastry.cz (dále jen: „prodávající“) a jinou fyzickou osobou, která uzavírá kupní smlouvu mimo svoji podnikatelskou činnost jako spotřebitel, nebo v rámci své podnikatelské činnosti (dále jen „kupující“), a to prostřednictvím webového rozhraní umístěného na webové stránce dostupné a internetové adrese www.pastry.cz (dále jen „internetový obchod“).

 

 1. Odchylná ujednání v kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními obchodních podmínek.
 2. Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Kupní smlouva a obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce. Kupní smlouvu lze uzavřít v českém jazyce.
 3. Zasláním objednávky a dále též potvrzením v internetovém obchodě souhlasí kupující, že se seznámil s obchodními podmínkami a souhlasí s nimi.
 4. Znění obchodních podmínek může prodávající jednostranně měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.

2. Uzavření kupní smlouvy

 

 1. Internetový obchod obsahuje seznam zboží nabízeného prodávajícím k prodeji, a to včetně popisu hlavních vlastností jednotlivých položek a uvedení cen jednotlivého nabízeného zboží. Ceny nabízeného zboží jsou uvedeny včetně daní, cel a poplatků. Případné slevy z ceny zboží nelze vzájemně kombinovat, ledaže je v internetovém obchodě výslovně uvedeno něco jiného.
 2. Internetový obchod obsahuje také informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží. Informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží uvedené v internetovém obchodu platí pouze v případech, kdy je zboží doručováno v rámci území České republiky a Slovenska.
 3. Prezentace zboží je informativního charakteru a nejedná se o návrh prodávajícího na uzavření smlouvy, ve smyslu §1732 odst. 2 občanského zákoníku. Pro uzavření kupní smlouvy je třeba, aby kupující odeslal objednávku a aby došlo k přijetí této objednávky ze strany prodávajícího.
 4. Pro objednání zboží vyplní kupující objednávkový formulář v internetovém obchodě. Objednávka musí obsahovat veškeré údaje předepsané v objednávkovém formuláři, zejména údaje o:
 • objednávaném zboží, počtu kusů (objednávané zboží „vloží“ kupující do elektronického nákupního košíku internetového obchodu),
 • způsobu úhrady kupní ceny zboží (bezhotovostně před dodáním zboží převodem na účet prodávajícího, bezhotovostně před dodáním zboží on-line platební kartou, v hotovosti/bezhotovostně při zaslání zboží na dobírku, nebo při osobní odběru na kontaktní adrese),
 • požadovaném způsobu doručení objednávaného zboží a nákladech spojených s dodáním zboží.

Kupující je povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje.

 1. Před zasláním objednávky prodávajícímu je kupujícímu umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do objednávky kupující vložil. Objednávku odešle kupující prodávajícímu kliknutím na tlačítko „OBJEDNAT S POVINNOSTÍ PLATBY“. Údaje uvedené v objednávce jsou prodávajícím považovány za správné. V objednávkovém formuláři kupující potvrzuje rovněž to, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami.
 2. Prodávající po obdržení objednávky, obdržení objednávky kupujícímu potvrdí elektronickou poštou, a to na e-mailovou adresu kupujícího uvedenou v objednávce (dále jen „e-mail kupujícího“).
 3. Smluvní vztah mezi prodávajícím a kupujícím vzniká doručením přijetí objednávky (akceptací), jež je prodávajícím zasláno na e-mail kupujícího. Přijetím objednávky (akceptací) na e-mail kupujícího se objednávka stává závaznou a dochází k uzavření kupní smlouvy. Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (např. náklady na internetové připojení) si hradí kupující sám. Smlouva není uzavírána písemně s podpisy smluvních stran. Smlouvu tvoří tyto obchodní podmínky, objednávka kupujícího a její přijetí ze strany prodávajícího.
 4. Objednávku, kterou prodávající dosud nepřijal (neakceptoval) může kupující zrušit e-mailem na e-mailovou adresu prodávajícího.
 5. Pro případ, nedostupnosti některého zboží uvedeného v objednávce, si prodávající vyhrazuje právo objednávku upravit a to tak, že objednávka bude vyřízena pouze částečně, o čemž bude prodávající kupujícího písemně informovat na e-mail kupujícího. Nový návrh kupní smlouvy je v takovém případě uzavřen, nesdělí-li kupující do 24 hodin ode dne obdržení tohoto návrhu, že objednávku ruší. V případě, že kupující již uhradil kupní cenu, bude mu přijatá platba, odpovídající platbě za nedostupné zboží, vrácena.
 6. Ceny prezentovaného zboží a ceny za balení, dopravu a dodání zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány v internetovém obchodě. V případě, že na straně prodávajícího došlo ke zcela zjevné technické chybě při uvedení ceny zboží v internetovém obchodě nebo v průběhu objednávání, není prodávající povinen dodat kupujícímu zboží za tuto zcela zjevně chybnou cenu, a to ani v případě, že bylo kupujícímu zasláno přijetí objednávky podle těchto obchodních podmínek. V takovém případě si prodávající vyhrazuje právo odstoupit od smlouvy. Pokud cena uvedená u zboží v internetovém obchodě nebo v průběhu objednávání již není aktuální, neprodleně prodávající kupujícího na tuto skutečnost upozorní. Pokud dosud nedošlo k přijetí objednávky kupujícího, není prodávající povinen smlouvu uzavřít.

 

 

3. Zákaznický účet

 

 1. Kupující se může registrovat v internetovém obchodě prodávajícího vyplněním registračního formuláře a vytvořit si tak svůj zákaznický účet (dále jen „zákaznický účet“). Ze svého zákaznického účtu může kupující provádět objednávání zboží a mít přehled o učiněných objednávkách.
 2. Kupující může provádět objednávání zboží rovněž bez registrace a bez vytvoření zákaznického účtu.
 3. Kupující je povinen při vytvoření zákaznického účtu uvádět správně a pravdivě všechny údaje, dále je povinen údaje uvedené v zákaznickém účtu při jakékoliv jejich změně aktualizovat. Údaje uvedené kupujícím v zákaznickém účtu a při objednávání zboží jsou prodávajícím považovány za správné.
 4. Přístup k zákaznickému účtu je zabezpečen e-mailovou adresou kupujícího a heslem, které si kupující zvolí. Kupující je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho zákaznického účtu a bere na vědomí, že prodávající nenese odpovědnost za porušení této povinnosti ze strany kupujícího. Kupující není oprávněn umožnit využívání uživatelského účtu třetím osobám.
 5. Prodávající může zrušit zákaznický účet, a to zejména v případě, kdy kupující svůj zákaznický účet déle než 24 měsíců nevyužívá, či v případě, kdy kupující poruší své povinnosti z kupní smlouvy (včetně obchodních podmínek).
 6. Kupující bere na vědomí, že zákaznický účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení prodávajícího, popř. nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení třetích osob.

4. Členská sekce

 1. Kupující, popř. jiná osoba, a to jak fyzická, tak právnická (dále též jen „uživatel“) se může stát členem tzv. „členské sekce“, a to poté co současně provede svoji registraci a úhradu členského poplatku prostřednictvím odkazu a formuláře zveřejněného na webových stránkách internetového obchodu. V návaznosti na splnění těchto podmínek pro členství v členské sekci bude zpřístupněn uživatelský účet členské sekce v rámci, kterého získá uživatel přístup k digitálnímu obsahu na webovém rozhraní internetového obchodu, zejména k článkům, rozhovorům, receptům a studijním materiálům. Obsah zveřejněný v členské sekci může uživatel v rámci svého uživatelského účtu v členské užívat pro svou osobní potřebu.

 

 1. Předplatné uživatelského účtu členské sekce je vždy na jeden měsíc a s úhradou dalšího předplatného je zpřístupnění členské sekce prodlouženo vždy o další měsíc. Platby jsou nastaveny jako opakované, do doby, než dojde k jejich odhlášení.
 2. Po registraci a zaplacení služby členské sekce, dojde k vytvoření uživatelského účtu členské sekce a na e-mail uvedený v registračním formuláři budou uživateli zaslány přístupové k údaje k členské sekci. Přístupové údaje do uživatelského účtu členské sekce je třeba uchovávat v tajnosti a nesdělovat jejich obsah třetím osobám, v opačném případě není prodávající odpovědný za případné zneužití uživatelského účtu členské sekce třetí osobou. Informace uváděné uživatelem při registraci do členské sekce musí být pravdivé a úplné.
 3. Členství uživatelského účtu členské sekce je uživatel oprávněn kdykoliv zrušit prostřednictvím svého uživatelského účtu členské sekce. Účinnost odhlášení nastává od měsíce následujícího po měsíci, ve kterém došlo k úhradě platby za uživatelský účet členské sekce. Členství je možno rovněž zrušit a vrátit peníze, v případě, že se uživatel přes svou IP adresu dosud nepřihlásil a prokazatelně nepoužil členskou sekci v internetovém obchodě. V opačném případě se postupuje dle § 1837 písm. l)
 4. Prodávající je oprávněn zrušit uživatelský účet členské sekce bez náhrady, pokud prostřednictvím účtu dochází k porušování dobrých mravů, platných právních předpisů nebo těchto obchodních podmínek. V takovém případě nemá uživatel nárok na vrácení zaplacené ceny služby členské sekce.
 5. Obsah členské sekce, který prodávající prostřednictvím členské sekce na webových stránkách internetového obchodu prodává, podléhá právní ochraně dle autorského práva. Jakékoliv jejich šíření nebo poskytování třetím osobám bez souhlasu autora je zakázáno. Oprávnění k výkonu práva, autorské dílo užít, může být uživateli poskytnuto jen na základě licenční smlouvy. Právo užívat obsah v členské sekci je nepřenosné, obsah v členské sekci nesmí být uživatelem ani nikým jiným bez předchozího souhlasu poskytovatele jakkoli rozmnožován, rozšiřován, pronajímán, propachtován, vystavován či půjčován třetím osobám a jeho obsah nesmí být sdělován v jakékoli formě veřejnosti. Není-li mezi smluvními stranami ujednáno jinak, má právo užívat obsah členské sekce pouze uživatel. Poruší-li uživatel toto podlicenční ujednání, nebo poruší-li jinou svou zákonnou či smluvní povinnost podstatným způsobem, je prodávající oprávněn od smlouvy s okamžitým účinkem odstoupit a zrušit přístup uživatele k uživatelskému účtu členské sekce, provést deaktivaci přístupu nebo přístupového jména a hesla uživatele. Uživatel odpovídá prodávajícímu za újmu, kterou porušením práv na ochranu autorského díla způsobí.
 6. Ochrana osobních údajů uživatele členské sekce je prováděna v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679, obecné nařízení o ochraně osobních údajů. Účelem je uzavření kupní smlouvy, její následné plnění (zpracování objednávky) a případné řešení práv z vadného plnění (reklamací). Správcem je prodávající, který zpracovává následující osobní údaje uživatele v následujícím rozsahu: jméno, příjmení, (název firmy), adresa, e-mail a telefonní číslo a platební údaje. Právním základem pro zpracování osobních údajů je v souladu s článkem 6 odst. 1 písm. b) GDPR plnění smlouvy, jejíž smluvní stranou je uživatel.

5. Platební podmínky

 

 1. Kupní cenu zboží dle kupní smlouvy může kupující uhradit prodávajícímu následujícími způsoby:
 • v hotovosti/bezhotovostně při zaslání zboží na dobírku nebo při osobní odběru zboží na kontaktní adrese prodávajícího,
 • bezhotovostně před dodání zboží on-line platební kartou nebo převodem prostřednictvím platební brány třetí strany,
 • bezhotovostně před dodáním zboží převodem na účet prodávajícího,
 • případné další způsoby platby mohou být uvedeny v internetovém obchodě prodávajícího.
 1. Některé způsoby platby, zejména dobírka mohou být dále zpoplatněny. Tato skutečnost je uvedena v internetovém obchodě prodávajícího, ve shrnutí objednávky.
 2. V případě platby v hotovosti či v případě platby na dobírku je kupní cena splatná při převzetí zboží. V případě bezhotovostní platby před dodáním zboží je kupní cena splatná nejpozději do 5ti dnů od uzavření kupní smlouvy.
 3. V případě bezhotovostní platby je závazek kupujícího uhradit kupní cenu zboží splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet prodávajícího.
 4. Daňový doklad zasílá prodávající kupujícímu ne e-mailovou adresu kupujícího uvedenou v objednávce. Daňový doklad je rovněž přístupný v zákaznickém účtu registrovaného kupujícího.

6. Dodací podmínky

 

 1. Způsob dodání zboží si kupující zvolí v objednávce. Prodávající si vyhrazuje právo v odůvodněných případech dodatečně změnit kupujícím zvolený způsob dodání zboží, o čemž bude kupující informován prostřednictvím e-mailové zprávy. 
 2. Náklady spojené s dodáním zboží dle kupní smlouvy jakož i náklady spojené s balením je povinen uhradit kupující společně s kupní cenou, a to způsobem, jakým bude zvolena úhrada kupní ceny zboží. Konečná cena bude vždy uvedena v objednávce a následně v daňovém dokladu. Výše nákladů na přepravné a balné je stanovena s ohledem na množství a hmotnost zboží a dle aktuálního ceníku zvoleného přepravce.
 3. Zboží je kupujícímu dodáno
  • na adresu kupujícího, kterou určí v objednávce
  • prostřednictvím výdejny zásilek na adresu, kterou určí kupující
  • osobním odběrem na kontaktním místě prodávajícího
 4. Doba dodání zboží závisí na jeho dostupnosti a na zvoleném způsobu dopravy a platby. Objednávka kupujícího, doručená v pracovní den, je obvykle vyřízena následující pracovní den od potvrzení objednávky a zboží je expedováno max. do 5 pracovních dnů. Tato lhůta je pouze orientační. V případech, kdy není z objektivních důvodů možno expediční lhůtu dodržet, si prodávající vyhrazuje právo lhůtu prodloužit. Částečné dodání zboží je možné za předpokladu, že nebyl dohodnutý opak.
 5. Zasílání v případě vyšších teplot (nad 25 °C) nebo při teplotách nízkých (pod 5 °C) může být u některých teplotně citlivějších produktů omezeno do doby, než to klimatické podmínky umožní. Pro případ, že by kupující i přes nepříznivé klimatické podmínky trval na doručení zboží, a tuto svoji vůli výslovně projevil, při realizaci své objednávky, ačkoliv byl na tuto skutečnost upozorněn, nese riziko s tím spojené zejména odpovědnost za znehodnocení zboží a vzniklé škody, a zároveň kupující nemůže takto dodané zboží reklamovat, či odstoupit od kupní smlouvy. Totéž platí v případě zboží podléhající rychlé zkáze, za které se považuje takové zboží, které se rychle kazí vlivem tepla, nebo chladu, u něhož jsou dány pro zachování jeho vlastností, jakosti a kvality, zvláštní požadavky na jeho skladování.
 6. Dodáním zboží, dle těchto obchodních podmínek se rozumí okamžik, kdy je zboží kupujícímu doručeno. Bezdůvodné omítnutí převzetí zboží se nepovažuje za nesplnění povinnosti prodávajícího dodat zboží ani za odstoupení od smlouvy.
 7. Kupující je povinen prohlédnout si zboží bezprostředně při jeho převzetí. Pokud jsou zjištěny nedostatky, je kupující povinen tuto skutečnost sdělit dopravci. Odmítnutí zásilky s poškozeným obalem se nepovažuje za bezdůvodné odmítnutí zboží.
 8. Okamžikem převzetí zboží, nebo okamžikem, kdy měl kupující povinnost zboží převzít, ale v rozporu se smlouvou tak neučinil, přechází na kupujícího odpovědnost za nahodilou zkázu, poškození či ztrátu zboží.
 9. Nepřevezme-li kupující bezdůvodně zboží při dodání, má prodávající nárok na náhradu nákladů spojených s dodáním zboží a jeho uskladněním, jakož i dalších nákladů, které mu z důvodu nepřevzetí zboží vzniknou a současně nárok na úhradu smluvní pokuty ve výši 200,- Kč zahrnující zejména náklady na balení a dodání zboží. Prodávající má v takovém případě rovněž právo od smlouvy odstoupit. Při neúspěšném doručení 3 a více zásilek na dobírku v kalendářním roce kupujícímu na jednu a tutéž adresu, nebudou již další zásilky expedovány, a prodávající má právo učiněnou objednávku neakceptovat, zablokovat zákaznický účet, popř. od akceptované objednávky odstoupit.
 10. Kupující nabývá vlastnictví ke zboží zaplacením celé kupní ceny zboží včetně nákladů na dodání nejdříve však převzetím zboží.

 

 7. Odstoupení od kupní smlouvy

 

 1. Kupující bere na vědomí, že v případě, že uzavřel kupní smlouvu mimo svoji podnikatelskou činnost, jako spotřebitel, může od kupní smlouvy odstoupit ve lhůtě 14 dnů ode dne převzetí zboží, nebo je-li dodávka rozdělena do několika částí, ode dne převzetí poslední dodávky.
 2. Odstoupení od smlouvy je možno učinit formou vzorového formuláře prodávajícího. Odstoupení od smlouvy nemusí být odůvodněno. Odstoupení musí být doručeno na e-mailovou, nebo doručovací adresu prodávajícího. Prodávající potvrdí kupujícímu přijetí formuláře o odstoupení.
 3. Odstoupením od smlouvy se smlouva od počátku ruší a hledí se na ní, jako kdyby nebyla uzavřena. Zboží musí být prodávajícímu vráceno do 10 dnů od odeslání odstoupení od smlouvy prodávajícímu. Kupující nese náklady spojené s navrácením zboží prodávajícímu.
 4. Byl-li společně se zbožím poskytnut dárek, je darovací smlouva mezi prodávajícím a kupujícím uzavřena s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k odstoupení od kupní smlouvy kupujícím či prodávajícím, pozbývá darovací smlouva ohledně takového dárku účinnosti a kupující je povinen spolu se zbožím prodávajícímu vrátit i poskytnutý dárek společně s vraceným zbožím.
 5. Dle ustanovení § 1837 občanského zákoníku nelze mimo jiné odstoupit od kupní smlouvy na dodávku zboží upraveného nebo objednaného podle přání kupujícího, jakož i zboží, které podléhá rychlé zkáze, opotřebení nebo zastarání.
 6. Zboží musí být prodávajícímu vráceno nepoškozené a neopotřebené a je-li to možné, v původním obalu. Kupující bere na vědomí, že pokud jím vrácené kupujícím bude poškozeno, opotřebeno či částečně spotřebováno, vzniká prodávajícímu vůči kupujícímu nárok na náhradu škody jemu tím vzniklé. Nárok na úhradu vzniklé škody je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny. Prodávající poté nemusí vracet plnou cenu a je oprávněn snížit hodnotu vracené ceny.
 7. V případě odstoupení kupujícím od kupní smlouvy vrátí prodávající plnění přijaté od kupujícího zpět kupujícímu, a to stejným způsobem, jakým je prodávající od kupujícího přijal, popř. způsobem, který kupující zvolí v písemném odstoupení. Prodávající musí vrátit kupujícímu finanční prostředky do 14 dnů od doručení odstoupení prodávajícímu. Prodávající je však může zadržet do doby, kdy kupující doručí zboží zpět prodávajícímu. Vrácení částky, kterou prodávající přijal jako platbu za dodání zakoupeného zboží, je dle § 1832 odst. 2 občanského zákoníku, limitováno výší nejlevnějšího nabízeného způsobu dodání.
 8. Do doby převzetí zboží kupujícím je prodávající oprávněn kdykoliv od kupní smlouvy odstoupit. V takovém případě je prodávající povinen kupujícího informovat prostřednictvím e-mailové zprávy o odstoupení a je povinen vrátit kupujícímu kupní cenu včetně nákladů na dodání bez zbytečného odkladu, a to bezhotovostně na účet určený kupujícím.

8. Odpovědnost za vady

 

 1. Práva a povinnosti smluvních stran ohledně odpovědnosti prodávajícího za vady, včetně záruční odpovědnosti prodávajícího, se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy (zejména ustanoveními § 1914- 1925, § 2099-2117 a § 2161-2174 občanského zákoníku a zákonem č.634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů) a reklamačním řádem prodávajícího.
 2. Prodávající odpovídá kupujícímu, že zboží při převzetí nemá vady. V okamžiku, kdy kupující zboží řádně převzal, odpovídá prodávající, že zboží má takové vlastnosti a hodí se k takovému účelu, který si prodávající a kupující ujednali, že zboží je v odpovídajícím množství, míře či hmotnosti, a že zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů.
 3. Je-li prodávané zboží prodáváno kupujícímu za nižší cenu, z důvodu vady, na kterou byl kupující upozorněn, odpovědnost kupujícího za vady zboží je tímto vyloučena. Reklamaci rovněž není možné uplatnit na vady zboží vzniklé nedodržením skladovacích podmínek kupujícím nebo na vady vzniklé neopatrnou manipulací se zbožím kupujícím a dále na reklamaci, která nebyla uplatněna ve lhůtě stanovené těmito obchodními podmínkami.
 4. Práva kupujícího vyplývající z odpovědnosti prodávajícího za vady, včetně záruční odpovědnosti prodávajícího, uplatňuje kupující u prodávajícího na adrese jeho sídla uvedené na webové stránce www.pastry.cz, a v záhlaví těchto obchodních podmínek. Doprava zboží k reklamaci je záležitostí reklamujícího.
 5. Povinnost z vadného plnění má prodávající nejméně v takovém rozsahu, v jakém trvají povinnosti z vadného plnění výrobce. Kupující je jinak oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spotřebního zboží v délce 24 měsíců od převzetí. Pokud se vada objeví v průběhu 1 roku od převzetí má se za to, že zboží bylo vadné již při převzetí, ledaže to povaha zboží vylučuje. Lhůta 1 roku neběží po dobu, po kterou nebylo možno zboží kupujícím užívat, v případě oprávněně vytknuté vady.
 6. V případě zboží, na jehož obalu či v návodu připojeném je uvedena doba, po kterou lze zboží použít, použijí se ustanovení o záruce za jakost. Zárukou za jakost se prodávající zavazuje, že zboží bude po určitou dobu způsobilé k použití pro obvyklý účel, nebo že si zachová obvyklé vlastnosti. Reklamaci rovněž není možné uplatnit na vady zboží vzniklé nedodržením skladovacích podmínek kupujícím nebo na vady vzniklé neopatrnou manipulací se zbožím kupujícím, v důsledku vnější události mimo vliv prodávajícího, dále na zboží určené k okamžité spotřebě (ve lhůtě do 24 hodin) u zboží, které má dobu použitelnosti nebo minimální trvanlivost a dále na reklamaci, která nebyla uplatněna ve lhůtě stanovené těmito obchodními podmínkami.
 7. Shledá-li prodávající, že reklamace kupujícího je oprávněná má prodávající povinnost bez zbytečného odkladu vadu odstranit nebo vyměnit zboží. Okamžitá výměna zboží je podmíněna jeho fyzickým stavem na skladě.
 8. Reklamaci a právo na výměnu zboží nelze uplatnit v případě, že z reklamovaného zboží byla již jakákoliv jeho část spotřebována či jinak znehodnocena.
 9. O oprávněnosti reklamace rozhodne podle svého odborného uvážení pověřený pracovník prodávajícího.

9. Další práva a povinnosti smluvních stran 

 1. Kupující bere na vědomí, že programové vybavení a další součásti tvořící internetový obchod (včetně fotografií nabízeného zboží) jsou chráněny autorským právem. Kupující se zavazuje, že nebude vykonávat žádnou činnost, která by mohla jemu nebo třetím osobám umožnit neoprávněně zasahovat či neoprávněně užít programové vybavení nebo další součásti tvořící internetový obchod.
 2. Kupující není oprávněn při využívání internetového obchodu či jeho části používat mechanismy, programové vybavení nebo jiné postupy, které by mohly mít negativní vliv na provoz internetového obchodu. Internetový obchod je možné užívat jen v rozsahu, který není na úkor práv ostatních zákazníků prodávajícího a který je v souladu s jeho určením.
 3. Prodávající není ve vztahu ke kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) občanského zákoníku.
 4. Kupující bere na vědomí, že prodávající nenese odpovědnost za chyby vzniklé v důsledku zásahů třetích osob do webové stránky nebo v důsledku užití webové stránky v rozporu s jejich určením.
 5. Kupující je povinen dodržovat skladovací podmínky zboží, a to v závislosti na druhu dodávaného zboží. Prodávající skladuje zboží při teplotách doporučovaných výrobci zboží. Po předání zboží kupujícímu, musí kupující tyto skladovací podmínky dodržet. V případě, že nedojde k uskladnění zboží požadovaným způsobem, prodávající nenese za vzniklé škody odpovědnost a kupujícímu zaniká možnost zboží reklamovat. Způsob skladování zboží, u zboží, které má specifické skladovací podmínky, je uveden na obalu.

 10. Ochrana osobních údajů

 

 1. Informace o ochraně osobních údajů jsou uvedeny v Zásadách ochrany osobních údajů.

11. Doručování

 

 1. Veškerá korespondence mezi prodávajícím a kupujícím může být doručování prostřednictvím elektronické pošty. Kupující doručuje prodávajícímu na e-mailovou adresu uvedenou v těchto obchodních podmínkách, prodávající doručuje na e-mailovou adresu uvedenou v objednávce či zákaznickém účtu.

12. Mimosoudní řešení sporů

 1. Kupující - spotřebitel má právo obrátit se při řešení sporu z kupní smlouvy na Českou obchodní inspekci za účelem mimosoudního řešení spotřebitelského sporu. Toto právo může spotřebitel uplatnit nejpozději do 1 roku ode dne, kdy u prodávajícího poprvé uplatnil právo, které je předmětem spotřebitelského sporu. Česká obchodní inspekce se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, www.coi.cz, www.adr.coi.cz; elektronický kontakt: adr@coi.cz; telefon: +420 296 366 360).
 2. Pro podání stížnosti týkající se zboží nebo služeb, které kupující zakoupil u prodávajícího, a pro vyhledání subjektu alternativního řešení sporů je možno rovněž využít on-line platformu, která je zřízena Evropskou komisí na adrese: ec.europa.eu/consumers/odr/.

 13. Závěrečná ustanovení

 

 1. Pokud vztah související s užitím internetového obchodu nebo právní vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů.
 2. Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění a činnost prodávajícího nepodléhá jinému povolování. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad.
 3. Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotčena platnost ostatních ustanovení. Změny a doplňky kupní smlouvy či obchodních podmínek vyžadují písemnou formu.

 

Tyto obchodní podmínky nabývají účinnosti dnem 19.4.2024

Grafický návrh vytvořil a nakódoval Shoptak.cz