Reklamační řád

Reklamační řád

 

 

 1. Práva a povinnosti smluvních stran ohledně odpovědnosti prodávajícího za vady, včetně záruční odpovědnosti prodávajícího, se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy (zejména ustanoveními § 1914- 1925, § 2099-2117 a § 2161-2174 občanského zákoníku a zákonem č.634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů)obchodními podmínkami a tímto reklamačním řádem prodávajícího.
 2. Prodávající odpovídá kupujícímu, že zboží při převzetí nemá vady. To znamená, že zboží při převzetí zejména:
 • má vlastnosti, které byly mezi nimi ujednány, které prodávající popisuje, nebo které kupující mohl očekávat s ohledem na povahu zboží,
 • je v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti,
 • vyhovuje požadavkům právních předpisů,
 • zboží se hodí k účelu, který prodávající uvádí, nebo ke kterému se zakoupené zboží obvykle používá,
 • za vadu zboží je též považována situace, kdy bude dodáno jiné zboží, než jaké bylo mezi prodávajícím a kupujícím sjednáno;
 • odpovídá jakosti, která byla mezi prodávajícím a kupujícím sjednána, popřípadě jakosti, kterou pro daný typ zboží stanoví platné a účinné právní předpisy; a
 • nemá právní vady, tj. ke zboží nemá majetková práva 3. osoba a zboží je vybaveno dokumenty a doklady potřebnými pro řádné užívání zboží.

 

Prodávající odpovídá za to, že se vady nevyskytnou v záruční době. Záruční doba dle odst. 3. se vztahuje pouze na kupujícího - spotřebitele, kupující, který není spotřebitelem, nemůže uplatnit práva uvedená v odstavci 3. tohoto reklamačního řádu. Kupující – podnikatel, může uplatnit práva z vadného plnění pouze v případě vady, kterou mělo zboží při přechodu nebezpečí škody na zboží, byť se projeví až později. V případě, že se vada vyskytne v závislosti na porušení některé z povinností prodávajícího, náležejí práva z vadného plnění kupujícímu – podnikateli i v takovém případě.

 

Za vadu zboží nelze považovat rozdílnost odstínů barev ve skutečnosti a na elektronických zobrazovacích zařízeních. Kupující - spotřebitel, má v takovém případě, právo odstoupit od smlouvy do 14 dnů od převzetí zboží.

 

Pokud se vada zboží projeví v průběhu  dvanácti měsíců od převzetí, a kupující je spotřebitel, má se za to, že zboží bylo vadné již při převzetí.

 1. Záruční doba
 • U nepoužitého spotřebního zboží činí záruční doba dvacet čtyři měsíců od převzetí zboží, není-li na webovém rozhraní (internetovém obchodě prodávajícího), v dokumentech přiložených ke zboží nebo v reklamě stanovena delší záruční doba.

 

 • Pokud je na zboží uvedeno datum minimální trvanlivosti (běží od data výroby zboží), popřípadě je u věci podléhající rychlé zkáze uvedena doba, po kterou lze věc použít, trvá záruční doba do takového data.
 • V případě, že kupujícímu bude zboží vyměněno či opraveno, na nové zboží, resp. vyměněné součástky a náhradní díly neběží nová záruční doba. Záruční doba se však v takovém případě prodlužuje o dobu, po kterou nemohl kupující kvůli vadě zboží užívat, tj. zejména o dobu, po kterou je zboží v opravě.
 1. Kupující má zejména následující práva z vadného plnění, pokud je kupující spotřebitel, či podnikatel, a to v případě, že vada zboží existovala nebo se má za to, že existovala již při převzetí zboží.

 

 • Pokud je vada zboží podstatným porušením smlouvy, může kupující požadovat:

 

 1. a) odstranění vady dodáním nové věci bez vady nebo dodáním chybějící věci,
  b) odstranění vady opravou věci,
  c) přiměřenou slevu z kupní ceny, nebo
  d) odstoupení od smlouvy.

 

V případě podstatného porušení smlouvy kupující prodávajícího při oznámení vady nebo bez zbytečného odkladu po oznámení vady informuje o tom, jaké právo z vadného plnění zvolil. Pokud tak kupující neučiní, budou mu náležet pouze ta práva, která by mu náležela při nepodstatném porušení smlouvy. Provedenou volbu je možné měnit pouze po dohodě s prodávajícím.

 

Pokud prodávající v přiměřené lhůtě vadu zboží neodstraní, může kupující požadovat namísto odstranění vady přiměřenou slevu z kupní ceny, nebo může od smlouvy odstoupit.

 

 • Pokud je vada zboží nepodstatným porušením smlouvy, může kupující požadovat:

 

 1. a) odstranění vady, nebo
  b) přiměřenou slevu z kupní ceny.

 

V případě, že vadu zboží prodávající neodstraní včas nebo odstranění vady odmítne, může kupující požadovat slevu z kupní ceny, anebo může od smlouvy odstoupit. Provedenou volbu je možné měnit pouze po dohodě s prodávajícím.

 

Dokud kupující neuplatní své právo na slevu z kupní ceny nebo neodstoupí od smlouvy, je prodávající oprávněn dodat chybějící zboží nebo odstranit právní vadu (zejména dodat chybějící dokumenty).

 

Výměnu zboží nebo odstoupení od smlouvy nelze požadovat v případě, že kupující nemůže věc vrátit v tom stavu, v jakém ji obdržel. To neplatí v případě, že:

 

 1. a) došlo ke změně stavu v důsledku prohlídky za účelem zjištění vady věci,
  b) kupující použil věc ještě před objevením vady,
  c) kupující nezpůsobil nemožnost vrácení věci v nezměněném stavu jednáním anebo opomenutím, nebo
  d) kupující věc prodal ještě před objevením vady, spotřebovali ji, anebo pozměnil věc při obvyklém použití; stalo-li se tak jen zčásti, vrátí kupující prodávajícímu, co ještě vrátit lze, a dá prodávajícímu náhradu do výše, v níž měl kupující z použití věci prospěch.

 

Pouze kupující, který je spotřebitel má zejména následující práva z vadného plnění, a to pokud se vada spotřebního zboží vyskytne v záruční době dvaceti čtyř měsíců od převzetí zboží

 

 • právo na výměnu zboží v případě, že:
 • zboží během záruční doby pozbyde některou z vlastností uvedených v odstavci 2. reklamačního řádu a není to vzhledem k povaze vady nepřiměřené,
 • vada je neodstranitelná,
 • zboží nemůže kupující řádně používat pro opakovaný výskyt vady po opravě, nebo
 • se na zboží vyskytne větší počet vad.

Výměnu zboží nemůže kupující požadovat v případě, že by výměna zboží byla neúměrná povaze vyskytnuté vady. V takovém případě má kupující právo na bezplatné odstranění vady.

 

Právo na výměnu zboží kupujícímu nenáleží ani v případech, kdy je vadná pouze část (součástka) zboží.

 

 • právo na výměnu vadné součásti zbožív případě, že:
 • je vadná pouze součást (součástka) zboží,
 • je vada neodstranitelná,
 • zboží kupující nemůže řádně používat pro opakovaný výskyt vady po opravě, nebo
 • se na zboží vyskytne větší počet vad.

 

 • právo na přiměřenou slevu z kupní cenyv případě, že
 • kupující nezvolí právo na odstoupení od smlouvy, výměny vadného zboží nebo součásti zboží nebo opravu zboží,
 • prodávající není schopen zboží nebo jeho součást vyměnit, anebo opravit (například zboží se již nevyrábí),
 • prodávající nezjedná nápravu v přiměřené době, nebo v případech, kdy by zjednání nápravy působilo kupujícímu značné obtíže,
 • věc má vadu, z níž je prodávající zavázán a jde o věc prodávanou za nižší cenu nebo věc použitou.

 

 • právo na odstoupenív případě, že
 • je vada neodstranitelná,
 • zboží nemůže kupující řádně používat pro opakovaný výskyt vady po opravě,
 • na zboží se vyskytne větší počet vad,
 • prodávající není schopen zboží vyměnit, anebo opravit (například zboží se již nevyrábí), nebo
 • není možné vyměnit vadné zboží nebo součást zboží za bezvadné. 
 1. Práva z vadného plnění kupujícímu nenáleží v případě, že kupující:
 • o vadě před převzetím věci věděl, byl na ní upozorněn,
 • vadu sám způsobil, např. nedodržením skladovacích podmínek, neopatrnou manipulací, nebo v případě, že kupující i přes nepříznivé klimatické podmínky trval na doručení zboží atp.
 • uplynula záruční doba.

 

Záruka a nároky z odpovědnosti za vady se dále nevztahují na:

 • opotřebení zboží způsobené jeho obvyklým užíváním,
 • vady použité věci odpovídající míře používání nebo opotřebení, které zboží mělo v okamžiku, kdy jej kupující převzal,
 • nebo vyplývá-li to z povahy věci.

 

 1. Práva kupujícího vyplývající z odpovědnosti prodávajícího za vady, včetně záruční odpovědnosti prodávajícího, uplatňuje kupující u prodávajícího na adrese jeho sídla uvedené na webové stránce www.pastry.cz. Doprava zboží k reklamaci je záležitostí reklamujícího, doručení jde na jeho náklady. Zaslání reklamovaného zboží kupujícím musí být zajištěno tak, aby nedošlo k poškození či zničení reklamovaného zboží. Kupující prodávajícího informuje o tom, jaké právo z vadného plnění si zvolil (oprava věci, výměna zboží nebo jeho součásti, odstoupení od smlouvy, sleva z kupní ceny, popřípadě další práva v souladu s tímto reklamačním řádem a občanským zákoníkem). Kupující dále doloží doklad o zakoupení zboží či jiný dokument prokazující koupi zboží, spolu s popisem vady a návrhem na způsob řešení reklamace.
 2. Okamžikem uplatnění reklamace je okamžik, kdy byl prodávajícímu oznámen výskyt vady a uplatněno právo z odpovědnosti za vady prodané věci.

 

 1. Reklamace včetně odstranění vady bude vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se nedohodne prodávající a kupující na delší lhůtě.

 

 1. Při reklamaci prodávající vydá kupujícímu písemné potvrzení o tom, kdy kupující právo uplatnil, co je obsahem reklamace a jaký způsob vyřízení reklamace kupující požaduje. Po vyřízení reklamace prodávající vydá potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, včetně potvrzení o provedení opravy a době jejího trvání, případně písemné odůvodnění zamítnutí reklamace.

 

 1. V souladu s občanským zákoníkem má kupující právo na úhradu účelně vynaložených nákladů při uplatnění reklamace zboží. Právo na úhradu těchto nákladů musí kupující uplatnit do jednoho měsíce po uplynutí lhůty, ve které je třeba vytknout vadu.

 

 

Grafický návrh vytvořil a nakódoval Shoptak.cz