Ochrana osobních údajů

Zásady ochrany osobních údajů

 

I.

Základní ustanovení

 

 1. Správcem osobních údajů podle čl. 4 bod 7 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen: „GDPR”) je Pastry, s.r.o., IČO: 01950185, DIČ: CZ01950185, se sídlem Škvorecká 1463, 250 82 Úvaly, zapsaná u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 213650 (dále jen: „správce“).

 

Kontaktní údaje správce jsou

adresa: Škvorecká 1463, 25082 Úvaly

email: info@pastry.cz

 

 1. Osobními údaji se rozumí veškeré informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě; identifikovatelnou fyzickou osobou je fyzická osoba, kterou lze přímo či nepřímo identifikovat, zejména odkazem na určitý identifikátor, například jméno, identifikační číslo, lokační údaje, síťový identifikátor nebo na jeden či více zvláštních prvků fyzické, fyziologické, genetické, psychické, ekonomické, kulturní nebo společenské identity této fyzické osoby.

 

 1. Správce se zavazuje zpracovávat osobní údaje v souladu s platnými právními předpisy, zejm. GDPR)

 

 1. Správce nejmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů.

 

II.

Zdroje a kategorie zpracovávaných osobních údajů

 

 1. Správce zpracovává osobní údaje, které jste mu poskytl/a nebo osobní údaje, které správce získal na základě plnění Vaší objednávky, Vaším chováním na webu a to prostřednictvím webového rozhraní umístěného na webové stránce dostupné a internetové adrese www.pastry.cz (dále jen „web“), popř. z údajů které vyplynuly z Vaší komunikace, a to zcela dobrovolně.

 

 1. Správce zpracovává Vaše identifikační a kontaktní údaje a údaje nezbytné pro plnění smlouvy. Registrací na webu (vytvořením zákaznického účtu) nebo odesláním objednávky z internetového objednávkového formuláře potvrzujete, že jsou vám známy podmínky ochrany osobních údajů, že vyjadřujete souhlas s jejich zněním, a že je v plném rozsahu přijímáte.

 

 1. Osobní údaje, které jsou předmětem zpracování, jsou adresní a identifikační údaje sloužící k jednoznačné a nezaměnitelné identifikaci subjektu údajů, jedná se zejména o:

jméno, příjmení, adresa/zasílací adresa, identifikační číslo, daňové identifikační číslo, přihlašovací jméno do zákaznického účtu

 

dále se jedná o údaje umožňující kontakt se subjektem údajů:

číslo telefonu, e-mailová adresa, kontakt na sociálních sítích a jiné obdobné informace,

 

popisné údaje:

bankovní spojení, nebo jiný platební kontakt v návaznosti na on-line platby

 

další údaje nezbytné pro plnění smlouvy.

 

 1. V případě vytvoření objednávky (bez registrace, nebo s registrací při současném vytvoření zákaznického účtu, který je zabezpečen heslem), jsou předmětem zpracování ty osobní údaje, které správci prostřednictvím vyplnění formuláře, poskytnete.

 

 1. Dále mohou být předmětem zpracování údaje o Vašem chování na webu, jako je zobrazování a prohlížení zboží, údaje o zařízení, ze kterého si web prohlížíte, např. IP adresa, poloha, identifikace zařízení, použitý prohlížeč atp., údaje o Vašich objednávkách a nákupním chování aj.

 

 1. Po udělení předchozího souhlasu na webových stránkách správce je možno zpracovávat Vámi dříve sdělené osobní údaje rovněž pro účely zasílání obchodního sdělení. Z odebírání obchodních sdělení se můžete kdykoliv odhlásit odkazem v e-mailech nebo zasláním zprávy na e-mail: info@pastry.cz.

III.

Zákonný důvod a účel zpracování osobních údajů

 

 1. Zákonným důvodem zpracování osobních údajů je:

 

 • plnění smlouvy mezi Vámi a správcem podle čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR, kdy správce zpracovává vaše identifikační a kontaktní údaje, vaše nastavení a další související údaje, jakož i údaje o Vašich objednávkách poté, co si vytvoříte zákaznický účet na webu správce.
 1. Účelem zpracování osobních údajů je:
 • vyřízení Vaší objednávky a výkon práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Vámi a správcem; při objednávce jsou vyžadovány osobní údaje, které jsou nutné pro úspěšné vyřízení objednávky (jméno a adresa, kontakt), poskytnutí osobních údajů je nutným požadavkem pro uzavření a plnění smlouvy, bez poskytnutí osobních údajů není možné smlouvu uzavřít či jí ze strany správce plnit,
 • při zřízení zákaznického účtu – přístup, správa a vedení zákaznického účtu, kdy správce může zadané údaje bez vašeho výslovného souhlasu zpracovávat na základě plnění smlouvy,
 • zasílání obchodních sdělení na Vaši e-mailovou adresu, bez Vašeho výslovného souhlasu, a to na základě našeho oprávněného zájmu, týkající se zboží či služeb správce, obdobných těm, které jste od správce objednali, přičemž zasílání obchodních sdělení můžete kdykoliv odmítnout,
 • zasílání obchodních sdělení a činění dalších marketingových aktivit v rámci přímého marketingu, na základě Vámi uděleného souhlasu na webu správce, a to při vytvoření objednávky (bez registrace, nebo s registrací při současném vytvoření zákaznického účtu),
 • oprávněný zájem správce na poskytování přímého marketingu, zejména s cílem zlepšení služeb pro zákazníky. Při vytvoření zákaznického účtu zpracovává správce Vaše identifikační a kontaktní údaje, Vaše nastavení, údaje o Vašich objednávkách, údaje o chování na webu. V rámci přímého marketingu může správce zasílat nabídky na míru, a to e-mailem, prostřednictvím sociálních sítí či jinými elektronickými prostředky, a to jak našeho zboží a služeb správce, tak zboží a služeb třetích stran, kdy oprávněným zájmem správce je propagace jeho zboží a služeb,
 • ochrana práv správce, příjemce nebo jiných dotčených osob (např. vymáhání pohledávek),
 • archivnictví vedené na základě zákona,
 • plnění zákonných povinností ze strany správce, zejména následujících zákonů: zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, zák. č. 634/92 Sb., o ochraně spotřebitele, zák. č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, zák. č. 563/1991 Sb., o účetnictví,

 

IV.

Doba uchovávání údajů

 

 1. Správce uchovává osobní údaje:

 

 • po dobu nezbytnou k výkonu práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Vámi a správcem a uplatňování nároků z těchto smluvních vztahů (po dobu maximálně 10 let od ukončení smluvního vztahu) a dále po dobu, kterou mu jednotlivé právní předpisy ukládají osobní údaje uchovávat,
 • po dobu uvedenou v rámci souhlasu subjektu údajů, nebo než je odvolán souhlas se zpracováním osobních údajů pro účely marketingu nejdéle 10 let, jsou-li osobní údaje zpracovávány na základě souhlasu.  

 

 1. Po uplynutí doby uchovávání osobních údajů správce osobní údaje vymaže.

 

V.

Příjemci osobních údajů (subdodavatelé správce)

 

 1. Příjemci osobních údajů jsou:

 

 • zaměstnanci správce/osoby podílející se na převzetí objednávky, vydání a dodání zboží a realizaci plateb na základě smlouvy,
 • dodavatelé,
 • přepravní a kurýrní společnosti zajišťující přepravu zboží (PPL, Zásilkovna),
 • osoby zajišťující služby provozování objednávkového systému (webové rozhraní) a další služby v souvislosti s provozováním objednávkového systému (webového rozhraní) a e-shopu, provozovatelé serverových a cloudových služeb, dodavatelé a správci IT systémů,
 • poskytovatel softwaru,
 • externí účetní či auditorská společnost, jejíž pracovníci jsou vázáni mlčenlivostí,
 • externí advokátní kancelář,
 • poskytovatelé specializovaných poradenských služeb (např. technické, organizační, ekonomické, tlumočnické atp.)
 • osoby zajišťující marketingové služby
 • státní instituce a orgány státní moci, vůči nimž vzniká zákonná povinnost poskytovat údaje.

 

 1. Správce nemá v úmyslu předat osobní údaje do třetí země (do země mimo EU) nebo mezinárodní organizaci, s výhradou případu, kdy toto bude nezbytné pro plnění smlouvy nebo z jiného důvodu v souladu s pravidly GDPR.

VI.

Vaše práva

 

 1. Za podmínek stanovených v GDPR máte

 

 • právo na přístup ke svým osobním údajům dle čl. 15 GDPR,
 • právo na opravu osobních údajů dle čl. 16 GDPR, popřípadě omezení zpracování dle čl. 18 GDPR.
 • právo na výmaz osobních údajů dle čl. 17 GDPR.
 • právo vznést námitku proti zpracování dle čl. 21 GDPR a
 • právo na přenositelnost údajů dle čl. 20 GDPR.
 • právo odvolat souhlas se zpracováním písemně nebo elektronicky na adresu nebo email správce uvedený v čl. III těchto podmínek. 

 

 1. Dále máte právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů v případě, že se domníváte, že bylo porušeno Vaší právo na ochranu osobních údajů.

 

 1. Ve všech záležitostech souvisejících se zpracováním vašich osobních údajů, se můžete obracet i na kontaktní údaje správce na e-mailové adrese info@pastry.cz, Vaši žádost vyřídí správce, co možná nejdříve.

VII.

Podmínky zabezpečení osobních údajů

 

 1. Správce prohlašuje, že přijal veškerá vhodná technická a organizační opatření k zabezpečení osobních údajů.
 2. Správce přijal technická opatření k zabezpečení datových úložišť a úložišť osobních údajů v listinné podobě.
 3. Správce prohlašuje, že k osobním údajům mají přístup pouze jím pověřené osoby. Veškeré subjekty, kterým mohou být osobní údaje zpřístupněny, respektují právo subjektů údajů na ochranu soukromí a jsou povinny postupovat dle platných právních předpisů týkajících se ochrany osobních údajů.
 4. Přihlášení do objednávkového systému správce při nákupu s registrací při současném vytvoření zákaznického účtu, je zabezpečeno e-mailovou adresou a heslem, když jste zodpovědní za to, že heslo budete držet v tajnosti a nesdělovat jej třetím osobám.
 5. Webové stránky (web) správce používají „cookies“. Cookies jsou malé textové soubory obsahující krátké údaje, které mohou být při návštěvě webové stránky uloženy do zařízení uživatele. Na Vaší úvaze je, zda umožníte cookies přijímat, s tím že nepřijetím můžete ovlivnit schopnost využívat služby, které správce poskytuje. Na webu, správce používá soubory cookies zejména k zapamatování si přihlášeného uživatele, přidávání do košíku a objednávání, využívání komfortní funkce webu, získávání dobrovolné zpětné vazby od uživatele. Osobní údaje takto získané bude správce zpracovávat na základě Vašeho souhlasu, který udělíte používáním webu správce.

VIII.

Závěrečná ustanovení

 

 1. Odesláním objednávky z internetového objednávkového formuláře, nebo registrací při současném vytvoření zákaznického účtu potvrzujete, že jste seznámen/a se zásadami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímáte.
 2. Se zásadami ochrany osobních údajů souhlasíte i v rámci souhlasu subjektu údajů. Udělením výslovného souhlasu v rámci souhlasu subjektu údajů, zaškrtnutím souhlasu prostřednictvím internetového formuláře, potvrzujete, že jste seznámen/a se zásadami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímáte.
 3. Aktuální znění zásad ochrany osobních údajů je k dispozici v elektronické podobě na webu www.pastry.cz.
 4. Správce je oprávněn tyto zásady ochrany osobních údajů změnit. Novou verzi zásad ochrany osobních údajů zveřejní na svých internetových stránkách.
 5. Vztahy těmito zásadami výslovně neupravené se řídí GDPR a právním řádem České republiky, zejména zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění.

Tyto zásady nabývají účinnosti dnem 15.2.2021.

 

Grafický návrh vytvořil a nakódoval Shoptak.cz